CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOT═CIA
PROPOSTA DE CONCESSIË AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2021-2022

El Servei de Comunitat Educativa ha publicat una proposta de resolució referent a la concessió d'ajudes individualitzades menjador amb els seus informes i annexos. Les quantitats assignades a cada beneficiari es poden consultar als diferents annexos com a documents adjunts de la notícia i també estan publicats al següent enllaç de la web del Servei de Comunitat Educativa:

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/proposta_de_resolucia_dajudes_de_menjador/

La classificació dels annexos de la proposta de concessió d'ajuts de menjador és la següent:

- Annex 1 Ajuts menjador per motius socioeconòmics amb assignació: A aquests alumnes se'ls hi ha assignat una ajuda de menjador. Segons la quantitat assignada el centre informarà a les famílies del total de dies que queden subvencionats.

- Annex 3 Ajuts menjador per motius socioeconòmics sense assignació econòmica: A aquests alumnes, de moment no se'ls hi ha assignat cap ajuda de menjador ni cap quantitat. La voluntat de la Conselleria és poder dotar de quantia econòmica la majoria d'aquestes sol·licituds. Quan hi ha hagi una nova partida econòmica per assignar més ajudes de menjador, el centre informarà a les famílies beneficiàries.

- Annex 4 Ajuts menjador per motius socioeconòmics denegats: Aquests alumnes han quedat exclosos per no complir els requisits de la convocatòria o per falta de documentació.

- Annex 1 Ajuts menjador per motius de desplaçament concedits: A aquests alumnes se'ls hi ha assignat una ajuda de menjador. Segons la quantitat assignada el centre informarà a les famílies del total de dies que queden subvencionats.

Annex 2 Ajuts menjador per motius de desplaçament denegats: Aquests alumnes han quedat exclosos per no complir els requisits de la convocatòria o per falta de documentació.

Els alumnes als quals se'ls hi ha assignat una ajuda a menjador han d'entregar l'annex 3 d'acceptació de l'ajut (document adjunt) als serveis administratius o secretaria del centre.

També podeu consultar els annexes de la concessió d'ajuts de menjador en el plafó de davant secretaria.
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou