CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2020-2021

Aquest 6 d'octubre s’ha publicat al BOIB (núm.172) la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2020-2021.

Podeu trobar tant la convocatòria així com tota la informació i annexos en el següent enllaç: https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2020-21/

En el següent enllaç podeu consultar la notícia publicada a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4400151&coduo=7&lang=ca

Us adjuntam el BOIB, l'annex 2 de sol·licitud i l'annex 10 (Document per justificar ser una unitat familiar amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19) 

Destacam algunes informacions importants:

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

(Veure HORARI DE SECRETARIA i CALENDARI, documents enllaçats) 

Es poden presentar les sol·licituds degudament emplenades als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2020-2021 en un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució al BOIB. (FINS el 21 d'OCTUBRE).

Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (Respecte de la documentació a presentar, veure punts 10.8, 10.9, 10.10 i 10.11 de la Resolució). Com a novetat, a l'hora de presentar la sol·licitud un número de compte bancari d'un dels tutors legals (aquest s'utilitzaria en el cas d'haver-hi un confinament).

REQUISITS: És molt IMPORTANT que abans de tramitar una sol·licitud d'ajut de menjador vos assegureu que compliu amb tots els requisits, tal com s'estableix a la convocatòria en el seu punts segon i tercer.

- Els beneficiaris han de ser unitats familiars que, durant el curs escolar 2020-2021, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, en cas que cursin el segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària.

- Els infants han de ser usuaris del servei de menjador el curs 2020-2021. (IMPORTANT! Ser usuari del menjador durant tot el curs escolar).

- Poden ser beneficiaris directes o beneficiaris per barem:

1. Requisits per ser beneficiaris directes:

- Alumnes que es troben en situació d'acolliment acreditada.

- Família víctima de violència de gènere.

- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

2. Requisits per ser beneficiaris per barem:

- Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l'IPREM. (IMPORTANT! Mirau bé la taula que podeu trobar al document adjunt de publicació de la convocatòria).

- Acreditar tenir una situació laboral transitòria com a única font d'ingressos en el moment de la sol·licitud:

  • Beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament de l'activitat dels treballadors autònoms a causa de la COVID-19 .
  • Unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19.© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou