CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2023-2024

En data 1 de juny de 2023 s’ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024.

Podeu trobar tant la convocatòria així com tota la informació i annexos en el següent enllaç: web Servei de Comunitat Educativa

Us adjuntam el BOIB, un manual per les famílies i els models de sol·licitud (annex 2A i 2B). És IMPORTANT llegir aquests documents per poder fer les sol·licituds correctament.

Destacam algunes informacions importants:

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS i HORARIS D'ATENCIÓ:

Es poden presentar les sol·licituds degudament emplenades als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2023-2024 o a través de la seu electrònica de la CAIB mitjançant certificat digital. El termini establert és:

- EDUCACIÓ INFANTIL: Del 22 al 28 de JUNY.
- EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Del 23 al 30 de JUNY.

Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (Respecte de la documentació a presentar, veure punt ONZÈ de la Resolució). A l'hora de presentar la sol·licitud s'ha de facilitar un número de compte bancari d'un dels tutors legals.

REQUISITS: És molt IMPORTANT que abans de tramitar una sol·licitud d'ajut de menjador vos assegureu que compliu amb tots els requisits, tal com s'estableix a la convocatòria en el seus punts tercer, quart i cinquè.

- Els beneficiaris han de ser unitats familiars que, durant el curs escolar 2023-2024, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària.

- IMPORTANT! Els infants han de ser usuaris del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2023-2024.

- Poden ser beneficiaris directes o beneficiaris per barem:

  • Requisits per ser beneficiaris directes:

- Alumnes que es troben en situació d'acolliment acreditada.

- Família víctima de violència de gènere.

- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

  • Requisits per ser beneficiaris per barem:

- Per condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.

- Per condicions de desplaçament.

Tots els beneficiaris per barem han de complir els requisits establerts a l'apartat cinquè de la convocatòria: Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula calculada a partir de l'IPREM. (IMPORTANT! Mirau bé la taula que podeu trobar al document adjunt de publicació de la convocatòria o al manual per les famílies).
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou