CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR 2018-2019

Aquest 22 de maig s’ha publicat al BOIB (núm.063) la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2018-2019.

Podeu trobar tant la convocatòria així com tota la informació i annexos al següent enllaç:  https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3358387/

Us adjuntam el BOIB i destacam algunes informacions importants:

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

(Veure HORARI DE SECRETARIA i CALENDARI, documents enllaçats) 

D’acord amb el que indica el punt 10.3 de la Resolució: “ Les sol·licituds s’han de presentar, emplenades adequadament, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2018-2019 en un termini de 15 dies hàbils, comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució. (FINS el 12 de JUNY).

Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (Respecte de la documentació a presentar, veure punts 10.9, 10.10, 10.11, i 10.12 de la Resolució). Documentació adjunta:
- Totes les sol·licituds, com a mínim, han de tenir, adjunta, la documentació següent:
• Còpia del DNI del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar.
• Certificat de convivència.
• Còpia del llibre de família.
- A més, segons la puntuació a què s’opti, s’ha de presentar la documentació següent:
•  Família nombrosa: carnet de família nombrosa (vigent).
• Família monoparental: documentació acreditativa (llibre de família amb un sol progenitor o sentència en què un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat).

• Membre de la família amb discapacitat: certificat de discapacitat (vigent).
• Violència de gènere: sentència o ordre d’allunyament per motiu de violència de gènere.
• Situació de refugiat: documentació acreditativa d’aquesta situació.
• Situació d’acolliment: certificat del director o directora del centre o de l’òrgan competent.
• Situació social desfavorable: informe de serveis socials o documentació que permeti acreditar la situació.

Els alumnes que durant el període de presentació de sol·licituds no estiguin escolaritzats, podran presentar les sol·licituds en els períodes extraordinaris següents:

a. Centres d’infantil i primària: del 22 al 27 de juny (periòde de matrícula).

b. Centres de secundària: del 26 de juny al 29 de juny

REQUISITS  

a. Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d'educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 2018-2019.

b. Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2018-2019.

c. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula del punt segon de la resolució.
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou