CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
ALTA COMPTES D'USUARI GESTIB FAMÍLIES

GESTIB FAMÍLIES (portal educatiu per a famílies) és una eina comunicativa i informativa molt útil. 

Mitjançant aquesta web les famílies podran rebre diverses comunicacions, justificar faltes d'assistència, autoritzar sortides, consultar els informes d'avaluació, enviar missatges als mestres, entre d'altres coses (adjuntam l'enllaç al manual d'ajuda de la web per a famílies i 3 documents amb instruccions per com accedir-hi). MIRAU ELS DOCUMENTS ADJUNTS! NOVETAT GESTIB FAMÍLIES (tutorial amb imatges) CREAT PEL CENTRE A PARTIR DELS VOSTRES DUBTES!

Per tenir-hi accés és necessari tenir un usuari i una contrasenya. En cas de no haver tengut mai un usuari s'ha emplenar el formulari de sol·licitud (adjutam el model) i entregar-ho al tutor/a d'un dels vostres fills/es o a la secretaria del centre. Poden tenir compte d’usuari tant la mare com el pare (o tutors legals), en cas d'estar-ne interessats els dos heu d’emplenar un formulari cada un. IMPORTANT EMPLENAR TOTES LES DADES! Si ja teniu usuari no fa falta que ho torneu a demanar! L'usuari NO és de l'alumne/a és del pare i/o mare.

Si la persona interessada en accedir a la web de famílies té un certificat digital o un compte d'usuari vàlid, pot accedir-hi directament. No es necessari haver de sol·licitar un usuari per l'accés.

Atesa la situació d'alerta en què ens trobam, es pot procedir per donar d'alta excepcionalment als usuaris que ho sol·licitin per correu electrònic (ceipparebartomeupou@educaib.eu) indicant les següents dades

  • Nom i llinatges.
  • Nom del fill/a o tutelat/da i curs en què es troba escolaritzat.
  • Número de telèfon mòbil.
  • Correu electrònic.
  • Adreça actual.
  • Escrit d'autorització per crear un compte d'usuari per accedir al GestIB (es pot fer servir el formulari que es genera des del programari i que s'indica a les instruccions).© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou