CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2018-2019

Procés d'escolarització pel curs 2018-2019, per consultar tota la informació podeu accedir a la pàgina web d'Escolarització (adjuntam l'enllaç) on hi ha un tríptic informatiu amb les informacions més rellevants (també l'adjuntam) i diferents apartats els quals vos poden resoldre qualsevol dubte i consultar el calendari del procés. Així i tot, vos en feim un breu resum a continuació i adjuntam diferents documentacions que vos poden ser d'interès.

Les dates del procés que ens afecten més al nostre centre són les següents:

- Presentació de sol·licituds del procés d'adscripció del 9 al 13 d'abril: En el nostre centre en aquest procés només hi participen els alumnes de 6è d'Educació Primàriaels quals al tenir adscripció directa al centre de destí (IES Llucmajor) obtenen plaça en aquest centre sense haver de presentar cap sol·lictud. Els alumnes que vulguin cursar l'ESO en un centre diferent al centre de destí, hauran de passar a fer el procés d'admissió en el centre desitjat. 

PROCÉS REALITZAT PEL CENTRE, TOTS ELS ALUMNES DE 6è TENEN PLAÇA RESERVADA A L'IES LLUCMAJOR.

- Presentació de sol.licituds del PROCÉS D'ADMISSIÓ del 3 al 16 de maig: És un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil, infants nascuts l'any 2015) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers). En el nostre cas, som un centre únic al municipi i no disposam de criteris de centre per a la baremació, ja que tots aquells alumnes empadronats al municipi podran matricular-se al centre dins els terminis establerts. 

PASSES A SEGUIR:

1. Com realitzar el procés d’admissió? Opcions.

- Tràmit telemàtic a la web d'escolarització o a l'enllaç adjunt d'aquesta notícia. 

- Formulari de sol·licitud en paper (adjuntam un model).

2. On presentar la sol·licitud? Quins documents presentar?

A la secretaria del centre (veure horari de secretaria). La sol·licitud per alumne és única i s’ha de presentar en el centre triat en primera opció.

Una vegada realitzat el tràmit telemàtic s'ha d'imprimir la sol·licitud generada i entregar-la al centre juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud.

En cas de presentar el formulari en paper, en el mateix formulari estan indicats els documents a aportar.

No és necessari presentar el certificat d'empadronament de l'alumne si es resideix al municipi d'Algaida, ja que es pot fer la consulta telemàticament.

IMPORTANT DUR TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA AL PRESENTAR LA SOL·LICITUD!

 

Matrículació d'Educació infantil i Educació primària del 22 al 27 de juny: Adjuntarem la documentació necessària més endavant.
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou