CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2019-2020

Procés d'escolarització pel curs 2019-2020, per consultar tota la informació podeu accedir a la pàgina web d'Escolarització (adjuntam l'enllaç) on hi ha un tríptic informatiu amb les informacions més rellevants (també l'adjuntam) i diferents apartats els quals vos poden resoldre qualsevol dubte i consultar el calendari del procés. Així i tot, vos en feim un breu resum a continuació i adjuntam diferents documentacions que vos poden ser d'interès.

Les dates del procés que ens afecten més al nostre centre són les següents:

- Presentació de sol·licituds del PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ del 15 al 17 d'abril: En el nostre centre en aquest procés només hi participen els alumnes de 6è d'Educació Primàriaels quals al tenir adscripció directa al centre de destí (IES Llucmajor) obtenen plaça en aquest centre sense haver de presentar cap sol·lictud. Els alumnes que vulguin cursar l'ESO en un centre diferent al centre de destí, hauran de passar a fer el procés d'admissió en el centre desitjat. 

PROCÉS A REALITZAR PEL CENTRE, TOTS ELS ALUMNES DE 6è TENEN PLAÇA RESERVADA A L'IES LLUCMAJOR.

- PROCÉS D'ADMISSIÓ: El procés d'admissió és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil, infants nascuts l'any 2016) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).

1. Presentació de sol·licituds del PROCÉS D'ADMISSIÓ 4t d'Educació Infantil (3 anys): del 25 de març al 5 d'abril.

2. Presentació de sol·licituds del PROCÉS D'ADMISSIÓ per la resta de cursos d'Infantil i Primària: del 13 al 17 de maig.

PASSES A SEGUIR:

1. Com realitzar el procés d’admissió? Opcions.

- Tràmit telemàtic (opció recomanada) a la web d'escolarització o a l'enllaç adjunt d'aquesta notícia. 

- Formulari de sol·licitud en paper (adjuntam un model).

2. On presentar la sol·licitud? Quins documents presentar?

A la secretaria del centre i/o serveis admistratius(veure horari adjunt). La sol·licitud per alumne/a és única i s’ha de presentar en el centre triat en primera opció. La sol·licitud ha d’estar signada per ambdós progenitors, en cas de no ser possible s’ha d’adjuntar el document que justifiqui els motius i/o el document de declaració jurada (document adjunt).

Una vegada realitzat el tràmit telemàtic s'ha d'imprimir la sol·licitud generada i entregar-la al centre juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud.

En cas de presentar el formulari en paper, en el mateix formulari estan indicats els documents obligatoris i la resta de documentació dependrà de les circumstàncies que es vulguin fer constar per la baremació. En aquesta opció és recomanable deixar una còpia dels DNI de l'alumne (en cas de tenir-ne) i dels tutors legals.

ATENCIÓ! Per canvis recents en el servei que proporciona les dades de padró, encara que estigui publicat a la resolució que es podran realitzar les consultes telemàtiques del padró al municipi d'Algaida, aquesta no serà possible i, per tant, és necessari que es presenti el certificat d'empadronament en paper de cara al procés d'admissió 19-20.

IMPORTANT DUR TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA AL PRESENTAR LA SOL·LICITUD!

 

Matrículació d'Educació infantil i Educació primària del 24 al 28 de juny: Adjuntarem la documentació necessària més endavant.
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou