CEIP ALGAIDA
ACTUALITAT NOTÍCIA
JOVES D'ALGAIDA! NECESSITAM UN DINAMITZADOR LINGÜÍSTIC

El Servei de Normalització Lingüística i Formació ens ha dotat de la figura de Dinamitzador Lingüístic al centre. Aquesta figura s'ha de contractar des del centre i ha de ser una persona que desenvoluparà una tasca on els objectius principals seran:

- Treballar aspectes actitudinals per millorar la percepció de l'alumnat sobre la llengua catalana.

- Reforçar la competència oral de l'alumnat.

- Donar a conèixer i promoure aspectes propis de la nostra cultura.

- Difondre entre els alumnes elements i recursos en la nostra llengua adequats a la seva edat (música, còmics, sèries i pel·lícules...).

El pagament del dinamitzador respon a 15€/hora menys el 15% d'IRPF.

Els requisits a complir són els següents:

- No patir cap malaltia que impossibiliti l'exercici de les seves funcions com a dinamitzador lingüístic.

- No haver estat condemnant per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, ni per tràfic d'éssers humans (art 13.5 de la LO 1/1996 de 15 de gener modificada per la Llei 26/2013, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència).

- Acreditar el nivell B2 de coneixements de la llengua catalana o títol equivalent, segons el que s'estableix a l'Ordre del conseller d'Educació Cultura i Universitat, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut, publicada al BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013.

A més, es valoraran altres criteris com:

- Major formació en coneixements de llengua catalana (C1, C2).

- Formació en l'àmbit del temps lliure (Títol de monitor o director d'activitats de temps de lleure).

- Activitats de formació en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua catalana.

- Participació en activitat de voluntariat, animació, ensenyaments artístics, música, dansa i art dramàtic.

A tots els interessats i interessades presentar sol·licitud i entregar el vostre currículum al CEIP Pare Bartomeu Pou abans del 25 d'octubre!
© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou