CEIP ALGAIDA
PRIMÀRIA 5è ED. PRIMÀRIA

MATEMÀTIQUES 41
TEMA 1 - NOMBRES NATURALS. SUMA I RESTA 14
1. VALOR POSICIONAL DE LES XIFRES.
http://genmagic.net/repositori...
2. ORDENA NÚMEROS NATURALS DE MENOR A MAJOR.
http://www.ceiploreto.es/suger...
3. ORDENAR NÚMEROS DE  MENOR A MAJOR.
https://bromera.com/tl_files/a...
4. ARREDONIR NOMBRES NATURALS - 1
https://bromera.com/tl_files/a...
5. ARREDONIR A LA UNITAT DE MILER (UM)
http://www.ceiploreto.es/suger...
6. ARREDONIR A LA DESENA DE MILER (DM)
http://www.ceiploreto.es/suger...
7. PROPIETATS DE LA SUMA
https://bromera.com/tl_files/a...
8. PROVA DE LA RESTA
http://www.eltanquematematico....
9. NOMBRES ROMANS - 1
http://www.genmagic.org/reposi...
10.MÚMEROS ROMANS - 2
http://genmagic.org/mates3/nro...
11. NOMBRES ROMANS - 3
http://endrino.pntic.mec.es/~j...
12. NOMBRES ROMANS - 4 (joc)
http://www.primaria.librosvivo...
13. NOMBRES ROMANS - 5 (joc)
https://bromera.com/tl_files/a...
14. REPÀS GENERAL DEL TEMA 1
http://www.vedoque.com/juegos/...
TEMA 2 - MULTIPLICACIÓ I DIVISIÓ DE NOMBRES NATURALS 15
1. MULTIPLICACIONS AMB ZEROS INTERMEDIS
http://www.ceiploreto.es/suger...
2. MULTIPLICACIONS PER LA UNITAT SEGUIDA DE ZEROS.
http://www.eltanquematematico....
3. PRÀCTICA DE LA MULTIPLICACIÓ SEGUIDA DE ZEROS.
http://www.eltanquematematico....
4. LA DIVISIÓ PER DUES XIFRES
http://www.ceiploreto.es/suger...
5. DIVISIÓ EXACTA O INEXACTA (joc)
http://www.primaria.librosvivo...
6. DIVISIONS AMB ZEROS EN EL QUOCIENT
http://www.ceiploreto.es/suger...
7. DIVISIONS EXACTES O INEXACTES (1)
http://www.ceiploreto.es/suger...
8. DIVISIONS EXACTES O INEXACTES (2)
http://www.ceiploreto.es/suger...
9. OPERACIONS COMBINADES
http://www.genmagic.net/mates4...
10. POTÈNCIES: Base i exponent
http://www.genmagic.net/mates4...
11. POTÈNCIES (al quadrat i al cub)
http://genmagic.net/repositori...
12. POTÈNCIES (joc)
http://www.primaria.librosvivo...
13. POTÈNCIES: Practica amb l'exponent, resultats...
https://www.mundoprimaria.com/...
14. POTÈNCIES DE 10
http://www.eltanquematematico....
15. POTÈNCIES DE 10 (Només el primer punt)
http://www.aplicaciones.info/d...
TEMA 3 - MULTIPLES I DIVISORS 7
TEMA 4 - FRACCIONS 5
LLENGUA CATALANA 4
ENQUESTA AVALUACIÓ 1© 2016 CEIP Pare Bartomeu Pou